Adatvédelmi, és Adatkezelési nyilatkozat

 

Adatkezelő

Szabó Csillaegyéni vállalkozó

Telefon: +36 20 970 6073
E-mail: hello@thetafeeling.hu

Tárhelyet biztosítja
Név: Hostinger Magyarország
Honlap: www.hostinger.hu

https://www.hostinger.hu/adatvedelem
Szabó Csilla a honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja önt a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
Ezúton tájékoztatom önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Külső szolgáltató
Az Adatkezelő által, a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel  együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan,
akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
Az oldal tulajdonosa mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, – annak minden fázisában – megfeleljen a jogszabályoknak. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
E célra általam használt külső szolgáltatók:

Mailchimp

Google
Szolgáltatás feltételei:
https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tárhely
A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti
azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket saját tartalom
közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre
saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat,
amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely
felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére
felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan
adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő
kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.
E célra általam használt külső szolgáltató: hostinger.hu
Adatvédelmi szabályzata: https://www.hostinger.hu/adatvedelem
cookie
A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból
(IP cím, látogatás időtartama stb.) A testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal
minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások
biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A
cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése
nem teljes értékű. Egyes cookie-k magának a honlapnak a védelmében futnak, ezek
kikapcsolása nem lehetséges.
Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak
felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag
elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek
(megerősítés, visszaigazolás, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik. A
honlap üzemeltetőjének kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap
szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a
szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített,
statisztikai célú felhasználására kerül sor. A megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat
megfelelő elővigyázatossággal tároljuk. A megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes
hozzájárulásával történik.
A megrendeléskor, árajánlatkéréskor vagy hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat
a Stressdepo.com üzemeltetője saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti,
illetve azokat saját marketing és promóciós célokra felhasználhatja. Az adatokhoz kizárólag a
Thetafeeling.hu üzemeltetője és munkatársai férhetnek hozzá, az adatokat 3. félnek nem adja ki.
Az adatkezelés időtartalma
A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem
kéri. Az adatok eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő
postacímén vagy az hello@thetafeeling e-mail címen. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 5
munkanapon belül teljesíti.
Adatfeldolgozás, adatokhoz hozzáférők köre
A honlap üzemeltetője nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja
rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve
magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy
nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés
miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek
hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az
egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja,
hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi
biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a
felhasználó e-mail címe.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes
adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az
adatkezelő kérésre 25 napon belül e-mailben tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő
levelezési címén, az hello@Stressdepo.com e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A
felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik
személyes adatainak helyesbítését és törlését. A felhasználó bármikor leiratkozhat az
adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen
további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál
előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának
jogáról is. A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött –
e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az hello@thetafeeling e-mail címen. A
levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.
Szerződés létrejötte estén, a jogszabályban előírt tárolási idő végéig, a teljes adattörlés nem
lehetséges. Ez esetben csak a kötelezően megtartandó adatok kerülnek tárolásra.
A látogató adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.5.
Tel: 36/1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt
kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól
eltérő kezelését.

Felelősség
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a Stressdepo.com honlap használatából eredő közvetett vagy
közvetlen károkért. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem
köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Linkek
Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra
nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi
rendelkezések.

Hírlevél
A Stressdepo.com-mal történő kapcsolatfelvételkor minden 16 életévét betöltött felhasználó feliratkozhat a
hírlevelemre. Erről azonban bármikor, a hírlevélben lévő Leiratkozás hivatkozásra kattintva
leiratkozhat. Az adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Szerzői jogvédelem
A weboldalon megjelenő cikkek, hírek és egyéb publikált anyagok minden esetben a
weboldal tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldal szerkesztőségének
tulajdonát képező anyagok, dokumentumok illetve ezek másolata a szerzői és egyéb szellemi
tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állnak: ezen anyagok bármilyen nem
engedélyezett felhasználása, szerzői, adatvédelmi jogok megsértése, és egyéb jogellenes
cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után. A weboldalon szereplő információk (így
a portál megjelenése, felhasznált grafikák, használt adatbázisok stb.) a honlap
szerkesztőségének tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény
oltalma alatt állnak, a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani,
számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni ezen adatokat. A tartalmi
elemek nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban, előzetes írásos engedély
nélkül. A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem
változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Jogosulatlan
adatfelhasználás esetén a weboldal szerkesztősége kezdeményezheti a jogsértő büntetőjogi
és/vagy polgári jogi felelősségre vonását. A weboldal szerkesztősége mindent megtesz azért,
hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget
nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A
weboldalon előforduló összes cikk, kép újraközléséhez, felhasználásához, más weblapokon
való megjelenítéséhez a weboldal tulajdonosának írásos engedélye szükséges. Kérjük, hogy
az engedély megadása esetén is minden esetben tüntesse fel forrásként az oldal címét.

Pin It on Pinterest

Share This